جمعه, 2 فروردین 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص تامین اب واحدهای صنعتی (13021446117) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی (13021446116) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری (13021446115) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه (13021446114) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه (13021446113) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه (13021446112) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه (13021446111) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز بیشکاری قنات (13021446110) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات (13021446109) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات (13021446108) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی (13021446107) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی (13021446106) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات (13021446105) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) (13021446104) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه (13021446103) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری (13021446102) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی (13021446101) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) (13021446100) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: