پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

 

پانزدهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تبریز تشکیل شد

مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز از تشکیل پانزدهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس یاری با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص تصرفات شناسایی شده در بستر و حریم رودخانه ها، در خصوص نقش کلیدی رودخانه ها و منابع آب سطحی به عنوان رگ های حیاتی دریاچه ارومیه و همچنین تغذیه کننده سفره های آب زیرزمینی مطالبی بیان نمود.

وی همچنین مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

مقرر شد کلیه اعضای ذیربط حسب وظایف معین شده اقدامات مقتضی را معمول و نتایج حاصل شده را در جلسه آتی شورا ارائه نمایند.

 مقرر شد پیگیری های لازم و مستمر به منظور رفع تصرفات صورت گرفته در حریم و بستر رودخانه ها با تامین اعتبارات لازم از طریق امور منابع آب شهرستان تبریز به عمل آید.

منبع خبر: مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز