جمعه, 30 فروردین 1398

نظرسنجی نوع خدمات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
از کدام یک از خدمات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی استفاده کرده اید؟


نظرسنجی کیفیت خدمات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
کیفیت خدمات دریافت شده را چگونه ارزیابی می نمایید؟


نظرسنجی کیفیت و کمیت خدمات شرکت آب منطقه ای آذربایجان ش
به نظر شما سیاستها و عملکرد کلی مدیریت منابع آب استان تا چه حد در بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی و محیط زیست استان موثر بوده است؟