چهارشنبه, 30 آبان 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
استعلامات بین دستگاهی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی نفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح (18051450104) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب (18051450103) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان (18051450102) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی (18051450101) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی (18051450100) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
درخواست آزمایش پمپاژ (13021447123) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) (13021447122) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها (13021447121) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری (13021447120) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب (13021447119) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی (13021447118) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی (13021447117) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات (13021447116) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری (بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری (13021447114) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن (13021447113) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست برقی کردن چاه (13021447112) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: