دوشنبه, 1 بهمن 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (13021446125) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری (13021446124) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی (13021446123) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب (13021446122) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای (13021446121) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی (13021446120) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی (13021446119) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان (13021446118) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص تامین اب واحدهای صنعتی (13021446117) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی (13021446116) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری (13021446115) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه (13021446114) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه (13021446113) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه (13021446112) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه (13021446111) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز بیشکاری قنات (13021446110) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات (13021446109) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات (13021446108) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی (13021446107) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی (13021446106) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: