دوشنبه, 1 بهمن 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح (18051450104) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب (18051450103) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان (18051450102) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی (18051450101) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی (18051450100) شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب