جمعه, 30 فروردین 1398

 

طرحهای پژوهشی در حال اجرای شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (941229)
ردیف عنوان طرح موسسه مجری
1 بررسی و پهنه بندی آسیب پذیری از خشکسالی و ارزیابی شدت آن با یک شاخص مناسب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه تبریز
2 ارزیابی عملکرد ابزار دقیق در سدهای خاکی به روش رتبه بندی (مطالعه موردی سدهای زنوز و علویان)  دانشگاه شهید عباسپور
3 ارزیابی فنی، اقتصادی و بهره برداری و نگهداری استفاده از الکتروپمپ های شناور در شبکه های آبیاری و زهکشی پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی
4 ارائه یک روش نوین در تعمیر قسمتهای آسیب دیده لوله های انتقال آب به صورت درجا با استفاده از مواد مرکب دانشگاه تبریز
5 استفاده از تحلیل ریسک در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری سدهای خاکی دانشگاه شهید عباسپور
6 افزایش ابعاد ماشین جمع آوری زباله های جامد معلق در آبهای دریاچه مخازن سدها پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی
7 استفاده از پیزو مانومتر به منظور برآورد تبادلات آبی میان رود خانه آغمیون و آبخوان دشت سراب جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
8 بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مرند به فلزلت سنگین و نیترات با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز
9 تاثیر احداث حوضچه های تغذیه مصنوعی و برداشت مصالح بر رفتار مخروط افکنه ها (مطالعه موردی مخروط افکنه کبوتر علی چای شهرستان شبستر) دانشگاه آزاد استهبان
10 بررسی دلایل افزایش برداشت ها و تعداد چاههای غیر مجاز و ارتباط آن با بحث تخصیص از آبهای زیرزمینی و راههای جلوگیری از آن ( محدوده مورد مطالعه : دشت مرند جهاد دانشگاهی واحد آذربایجانشرقی
11 بررسی تاثیر اجرای شبکه آبیاری سهند در توسعه کشاورزی منطقه طرح و شهرستان هشترود پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی
12 تجزیه و تحلیل شکست سد، پهنه بندی سیلاب و هشدار انتشار امواج با اعمال مدلهای ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی سدهای علویان و قلعه چای دانشگاه تبریز

 

 


 

نگارنده:معاونت طرح و توسعه
بازدید:2556
آخرین به روزرسانی: 1395/07/18