|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تجدید مزایده واگذاری امتیاز گذرآب خروجی سد آیدوغموش میانه جهت تولید انرژی برقابی به شماره سیستمی 5000001186000007

 

کد سند

1400-02-تجدید

نوع آگهی

مزایده یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

مدیریت قراردادها

موضوع

تجدید مزایده واگذاری امتیاز"گذرآب" خروجی (مصارف کشاورزی وحیات رودخانه) سد آیدوغموش واقع درشهرستان میانه به صورت دوساله(یکسال ساخت و یکسال بهره برداری) با قابلیت تمدید تا 20 سال(با احتساب دوره ساخت و سال اول بهره برداری مجموعاً تا 20 سال قابل تمدید می باشد) برای تولید انرژی برق آبی و با میزان تولید برق به طور متوسط 2,000,000 کیلووات درسال، به شرط سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذار ( شامل تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین مصالح وتجهیزات، احداث تاسیسات وساختمانهای نیروگاه برق آبی درمقیاس کوچک، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال، تامین برق، انجام آزمایشات عملکردی و اخذ تاییدیه شروع دوره بهره برداری، مدیریت و راهبری، تعمیر و نگهداری و درصورت نیاز بازسازی ، بیمه، فروش وعرضه برق تولیدی) و عقد قرارداد طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5000001186000007 بصورت الکترونیکی

تشریح

متن آگهی

الف ) مزایده گزار : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

ب) موضوع مزایده : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد تجدید مزایده واگذاری امتیاز"گذرآب" خروجی (مصارف کشاورزی وحیات رودخانه) سد آیدوغموش واقع درشهرستان میانه به صورت دوساله(یکسال ساخت و یکسال بهره برداری) با قابلیت تمدید تا 20 سال(با احتساب دوره ساخت و سال اول بهره برداری مجموعاً تا 20 سال قابل تمدید می باشد) برای تولید انرژی برق آبی و با میزان تولید برق به طور متوسط 2,000,000 کیلووات درسال، به شرط سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذار ( شامل تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین مصالح وتجهیزات، احداث تاسیسات وساختمانهای نیروگاه برق آبی درمقیاس کوچک، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال، تامین برق، انجام آزمایشات عملکردی و اخذ تاییدیه شروع دوره بهره برداری، مدیریت و راهبری، تعمیر و نگهداری و درصورت نیاز بازسازی ، بیمه، فروش وعرضه برق تولیدی) و عقد قرارداد طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5000001186000007  بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ج) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

تضمین شرکت در مزایده مبلغ 22/500/000 ( بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که باید ضمن درج و بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  اصل آن نیز  بصورت فیزیکی  در پاکت الف (لاک و مهرشده) و به یکی از شکل های ذیل تهیه و ارائه گردد.

1- رسید بانکی واریز نقدی به حساب IR 830100004001116206376803 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت های دولتی آب منطقه ای آذربایجان شرقی.

2- ضمانت نامه بانکی               (هر دو مورد به نام متقاضی و به نفع شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی باشد.)

د) قیمت کل پایه کارشناسی موضوع مزایده برای سال اول بهره برداری مبلغ 442/500/000 ریال می باشد.

توضیح اینکه مبلغ 20/000/000 ریال مربوط به اجاره بهاء زمین بوده و مبلغ 422/500/000 ریال از بابت گذرآب برای سال اول  بهره برداری می باشد که برای سال های آتی مبلغ قرارداد بر اساس فرمول تعدیل مندرج در اسناد مزایده محاسبه و ملاک عمل خواهد بود و قیمت پیشنهادی سرمایه گذار در مزایده مزبور معیار و پایه محاسبه خواهد بود.

هـ)محل،زمان و مهلت دریافت اسناد، محل تحویل و گشایش پیشنهادها:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که داوطلب شرکت در مزایده می باشند باید در سامانه ستاد ایران  ثبت نام نموده و گواهی امضای الکترونیکی (توکن) دریافت نمایند. ثبت نام کنندگان در سامانه مذکور با پرداخت مبلغ 200000 ریال از طریق سامانه(واریز به حساب IR 440100004001116204020890) پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه ستاد ایران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند(زمان انتشار در سایت از تاریخ 1400/05/05 می باشد و مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران  درج شده است)

  ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، اسناد و مدارک خواسته شده در مزایده ، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات و قیمت پیشنهادی، اعلام به برنده، واریز وجه  و سایر موارد مربوطه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد شرکت کنندگان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از موضوع مزایده بازدید نمایند.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر ایران مراجعه نمایند.(لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد ایران درج شده است).شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه:  41934 – 021 می باشد.

4- قیمت پیشنهادی و مدارک و اسناد درخواستی و تضمین شرکت در مزایده باید در سامانه درج و بارگذاری شود. پیشنهادهای ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و کلیه اسناد و مدارک شرکت کنندگان در مزایده در ساعت11 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/05/25 در اتاق کمیسیون به نشانی تبریز- بلوار29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی- ساختمان شماره 3  از طریق سامانه گشایش و رسیدگی خواهد شد.تلفن  33382437- 041 و   33382440- 041

5- شرکت کنندگان در مزایده علاوه بر تکمیل و بارگذاری کلیه مدارک مربوط به پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده ) و نیز بارگذاری کلیه مدارک و اسناد خواسته شده جهت شرکت در مزایده و درج قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir)  تا ساعت و تاریخ مندرج به شرح  زیر ، باید اصل تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف) را  نیز بصورت فیزیکی و لاک و مهر شده (با ذکر عنوان مزایده،نام شرکت، نشانی، شماره تلفن و پاکت الف) و پس از  مهر/ اثرانگشت و امضا  تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/05/25 به نشانی تبریز- بلوار 29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی -  دفتر حراست شرکت تحویل نمایند.(بدیهی است ملاک قبولی پیشنهادهای مزایده گران ، بارگذاری کلیه مدارک در سامانه  ستاد ایران(www.setadiran.ir)  می باشد).

 * متن آگهی در سایت های       www.azarwater.ir و     http://iets.mporg.ir  و  www.setadiran.ir      درج شده است.

 روابط عمومی آب منطقه ای آذر بایجان شرقی

فروش اسناد مزایده بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد ایران به شماره سیستمی 5000001186000007 تا تاریخ 1400/05/12 بوده و برگزاری مزایده 1400/05/25 می باشد.

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

22500000

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی

محل بازگشایی

تبریز-بلوار 29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی - ساختمان شماره 3 - اتاق کمیسیون (فروش اسناد تا 1400/05/12 بوده و تاریخ برگزاری 1400/05/25 باشد.)

بازگشایی پاکات

25 مرداد 1400

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

روزنامه خوش خبر

هزینه دریافت اوراق

200,000 ریال

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

28 تیر 1400

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 5 مرداد 1400
 کاربر واحد بازرگانی
 716
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 26
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 1,920
 • بازدید دیروز : 3,433
 • کل بازدید : 3,938,608
 • آخرین به روزرسانی : 15 آذر 1401 12:14:05
 • شناسه IP شما : 44.201.99.222

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰