|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اساسنامه

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

شماره 4092 1364/2/14

وزارت نیرو

هیئت وزیران درجلسه مورخ 1364/2/4 بنابه پیشنهاد شماره 663/88/505 مورخ 64/1/24 وزارت نیرو و به استناد ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب تصویب نمودند شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان و آب مشروب ارومیه به دو شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی و آب منطقه ای آذربایجان شرقی تبدیل و شرکت اخیر برطبق اساسنامه زیر تشکیل می گردد:

فصل اول –کلیات

ماده 1- نام ونوع شرکت - شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی (سهامی خاص) که ازاین پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود و وابسته به وزارت نیرو خواهد بود.

ماده 2- مرکزشرکت - مرکز اصلی شرکت شهر تبریز و حوزه عمل آن با تایید مجمع عمومی توسط وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

تبصره - شرکت میتواندباتصویب مجمع عمومی درشهرهای دیگرحوزه عمل خودبه تشکیل شعب ویانمایندگیهائی مبادرت نماید.

ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره می شود.

ماده 4- مدت شرکت نامحدود است .

ماده 5- موضوع و هدف شرکت - تهیه و اجرای طرح های تامین آب، آبرسانی و بهره برداری از منافع آب درحوزه عمل خود برای مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی است و برای نیل به این هدف ها شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر می باشد:

الف - ایجادمخازن، سدها، آب بندها، خطوط آبرسانی و شبکه های آبیاری و زهکشی وسایر تاسیسات مورد لزوم ونیز اقدامات لازم درجمع آوری نزولات جوی و تغذیه مصنوعی بمنظور ازدیاد منابع آب های زیرزمینی و اداره و بهره برداری از آن ها.

ب - ایجاد تاسیسات شیرین کردن آب شور و اداره و بهره برداری از آن ها.

ج - انجام وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجراء تکالیف وزارت نیرو در مواردی که تفویض اختیار می شود.

د- انجام مطالعات لازم برای توسعه وبهر ه برداری ازمنابع آب زیرزمینی و مهارکردن آبهای سطحی و اجرای طرح های مربوطه.

ه - انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و بکاربردن روش های جدید علمی وفنی بمنظور بهر ه وری بیشتر و بهتر از منابع آب.

و- احداث نیروگاههای برق آبی و اداره و بهره برداری از آن ها.

ز- سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکت های داخلی و موسسات آموزشی و پژوهشی که در ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشند در حدود مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی .

ح - انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی مه برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و بصرفه و صلاح شرکت باشد.

فصل دوم - سرمایه شرکت

ماده 6-سرمایه شرکت معادل مبلغ 100/000/000 ریال است که ازمحل تبصره این ماده تامین می گردد و به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم می شودو کلا متعلق به دولت است .

تبصره کلیه دارائی سرمایه و اموال منقول و غیرمنقول شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی قرار می گیرد طبق نظر کارشناس منتخب  وزیر نیرو تقویم و بشرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی منتقل می گردد

ماده 7- وظایف واختیارات و بدهی و بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان در آن قسمت که درحوزه عمل شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی قرار می گیرد بر اساس دفاتر موجود بشرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی منتقل می گردد.

ماده 8- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد.
ماده 9- سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیان های وارده درسال قبل و کسر یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تاسیسات می رسد.

فصل سوم - ارکان شرکت .

ماده 10- شرکت دارای ارکان زیر است :

الف - مجمع عمومی .

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل .

ج - بازرس (حسابرس ).

مجمع عمومی

ماده 11-مجمع عمومی بردونوع است :

الف - مجمع عمومی عادی .

ب - مجمع عمومی فوق العاده .

اول - مجمع عمومی عادی

ماده 12- مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال دو مرتبه یکی حداکثر تا نیمه دوم اسفند ماه برای تصویب بودجه وخط مشی و برنامه عملیات سال آتی شرکت و دیگری حداکثر تا نیمه دوم تیرماه برای رسیدگی و تصویب امور زیر تشکیل می گردد:

الف -رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سال قبل شرکت.

ب -رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت درسال مالی قبل که در صورت تصویب بمنزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب شرکت درسال مربوطه خواهد بود.

ج -انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی شرکت .

د-تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ه -تصویب آئیننامه های مالی و معاملاتی شرکت براساس مقررات مربوط پس ازتایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.

و-تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی با رعایت مقررات مربوطه.

ز-اتخاذتصمیم نسبت به سایرموضوعاتی که طبق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است وبااموریکه دردستورمجمع گذارده شده است .

ح - تعیین حقوق ومزایای مدیرعامل واعضای اصلی هیئت مدیره وحق الزحمه بازرس پس از تائید شورای حقوق ودستمزد.

ماده 13- مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده بنابه دعوت رئیس مجمع عمومی یامدیرعامل ویابه تقاضای کتبی بازرس باذکرعلت درهرموقع تشکیل میگردد.

دستورجلسه مجمع مزبورهمان است که دردعوتنامه ذکرشده است .

دوم مجمع عمومی فوق العاده

ماده 14-مجمع عمومی فوق العاده بمنظورتغییردرمواداساسنامه ، افزایش یاکاهش سرمایه وانحلال شرکت تشکیل خواهدشد.

ماده 15-نمایندگی سهام دولت درمجامع عمومی باوزیرنیروووزیرامور اقتصادی ودارائی ووزیربرنامه وبودجه یانمایندگان آنان است ووزیر نیروریاست مجامع عمومی راعهده دارخواهدبود.
ماده 16-ازنظرتسهیل وتسریع درانجام امورشرکت نمایندگان سهام دولت میتواننداختیارات خودراجزدرمورد خط مشی کلی ،افزایش یاکاهش سرمایه وتصویب بودجه وترازنامه به دئیس مجمع عمومی تفویض نمایند. دراینصورت تصمیمات رئیس مجمع مصوبات مجمع ععمومی تلقی خواهدشد

ماده 17-دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی باذکرتاریخ ومحل تشکیل آن ودستورجلسه وعلت تشکیل مجمع بایدلااقل ده روزازطرف رئیس مجمع برای نمایندگاه صاحبان سهام ارسال شود.

ماده 18-درمواقع ضروری (به تشخیص رئیس مجمع )تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست .

هئیت مدیره

ماده 19-هئیت مدیره شرکت مرکب ازسه نفرعضواصلی ودونفرعضوعلی البدل خواهدبودکه ازطرف محمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب مسشوندوتا موقعی که تجدیدانتخاب بعمل نیامده درمقام خودباقی خواهندبودو انتخاب مجددآنان نیزبلامانع است .

تبصره -اعضای علی البدل هیئت مدیره ازبین مدیران شرکت انتخاب وحقوقو ومزایای آنان عندالاقتضاءبه پیشنهادهیئت مدیره وسیله رئیس مجمع عمومی تعیین خواهدشد.

ماده 20-مجمع عمومی ازبین اعضای هیئت مدیره یکنفررابعنوان مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.

ماده 21-تغییراعضای هیئت مدیره یاهریک ازآنان قبل ازخاتمه تصدی وانتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت بامجمع عمومی است .

ماده 22-جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکمرتبه به دعوت مدیرعامل یاقائم مقام وی باحضورسه نفرازاعضاءهیئت مدیره درمحل شرکت یادر هرمحلی که رئیس هیئت مدیره تعیین نمایدتشکیل میگرددوتصمیمات به اکثریت آراءاتخاذخواهدشد.

اداره جلسات هیئت مدیره بامدیرعامل ورئیس هیئت مدیره است .

تبصره -درصورت غیبت یکی ازاعضاءاصلی هیئت مدیره یکی ازاعضاء علی البدل بدعوت رئیس هیئت مدیره درجلسات هیئت مدیره شرکت کرده ورای خواهددادودرغیاب رئیس هیئت مدیره یکی ازاعضاءاصلی هیئت مدیره به قائم مقام وی وظایف محوله رادرحدوداختیارات تفویضی انجام خواهدداد.

ماده 23-هیئت مدیره دارای دفتری خواهدبودکه تمام تصمیمات باذکر نظریات اقلیت درآن ثبت وبه امضاءحضاردرجلسه میرسد.

ماده 24-اختیارات هیئت مدیره :

الف -بررسی وتاییدبودجه پیشنهادی وگزارش عملیات سالانه وترازنامه وحساب سودوزیان وبرنامه عملیات آتی شرکت اعم ازبرنامه های مالی وبهره برداری وتوسعه تاسیسات وتقدیم آن به مجمع عمومی .

ب -تاییدآئیننامه های مالی ومعاملاتی واستخدامی ورفاهی وسایر آئیننامه های موردلزوم وارسال آن برای مراجع مربوطه جهت تصویب

ج -تصویب سیاست ارتباط ومبادله اطلاعات فنی ،علمی ،صنعتی وبازرگانی درزمینه امورمربوطه بارعایت مقررات .

د-تصویب نحوه وام واعتبارازمنابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیرعامل .
ماده 25-مدیرعامل واعضاءهیئت مدیره اعم ازاصلی یاعلی البدل باید تمام وقت دراختیارشرکت باشندونمیت وانندهیچ هوع شغل موظف وغیر موظف دیگری داشته باشند.

تبصره هریک ازاعضاءهیئت مدیره شرکت برحسب تشخیص رئیس هیئت مدیره انجام قسمتی ازامورشرکت راعهده دارخواهدشدوبرای انجام این امور حقوقی اضافه دریافت نخواهدنمود.

ماده 26-مسئولیت اداره کلیه امورشرکت اعم ازاعمال نظارتهای مالی ومحاسباتی واستخدامی ومدیریت امورکارکنان وتشکیلات ومعاملات و مخارج وحفظ اموال وهمچنین نظارت لازم دراموراداری ومالی وفنی وشعب ونمایندگیهاوسایرموسسات مربوطه بامدیرعامل است .

ماده 27-مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی واداری شرکت بوده وبر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داردوبرای اداره امورشرکت در حدودمقررات این اساسنامه وبودجه مصوب میباشدونمایندگی شرکت را درمقابل کلیه مقامات قضائی واشخاص حقیقی وحقوقی باحق توکیل غیر خواهدداشت ونیزمیتواندنمام ویاقسمتی ازاختیارات خودرابه هریک ازاعضاءهیئت مدیره وکارمندان ارشدشرکت به تشخیص ومسئولیت خود تفویض کند.

تبصره -کارارجاع دعاوی واختلافات شرکت به داوری وانتخاب داورو اقدام به سازش منوط به تاییدهیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی وبا رعایت مقررات مربوط خواهدبود.

ماده 28-مدیرعامل درحدودمقررات وآئیننامه های مصوب شرکت روشهای اجرائی راتعیین وابلاغ مینماید.

ماده 29-مدیرعامل بودجه سالانه وتشکیلات وترازنامه وحساب سودو زیان وصورت دارائی وبرنامه عملیات شرکت رابارعایت مقررات مربوطه تهیه وپس ازتاییدهیئت مدیره برای عصویب مجمع عمومی تقدیم مینماید.

ماده 30-مدیرعامل آئیننامه های استخدامی ومالی ومعاملاتی و بهره برداری واداری ورفاهی شرکت راتهیه وباتاییدهیئت مدیره و انجام تشریفات مقرردراین اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهدنمود.

ماده 31-کلیه چکهاواسنادواوراق مالی وتعهدات وقراردادهابایدبه امضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره یانمایندگان تام الاختیار آنهابرسد.

ماده 32-مدیرعامل موظف است یک نسخه ازترازنامه وحساب سودوزیان وصورت دارائیشرکت راحداقل بیست روزقبل ازطرح درهیئت مدیره بمنظوررسیدگی واظهارنظربازرس ارسال دارد. تبصره -مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل یاکسانیکه ازطرف مدیر عامل حق امضاءدارندصادرمیگردد.

بازرس

ماده 33-شرکت دارای یکنفربازرس خواهدبودکه باپیشنهادوزیرامور اقتصادی ودارائی ازطرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شدووظایف بازرس مطابق قانون تجارت خواهدبود.
تبصره -حق الزحمه بازرس از طرف مجمع عمومی تعیین خواهدشد.

ماده 34-اقدامات بازرس دراجرای وظایف خودنبایدمانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
ماده 35-سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه سال آغازودرپایان اسفندماه همان سال خاتمه مییابدمگرسال اول که شروع آن ازتاریخ تصویب این اساسنامه میباشد.

ماده 36-شرکت مکلف است ظرف ششماه آئیننامه های لازم راتهیه وپس ازتصویب مجمع عمومی به مرحله اجراءدرآوردوتاموقعی که این آئیننامه هابه تصویب نرسیده مقررات قبلی موردعمل شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان به قوت خودباقیست .

ماده 37-تغییرات واصلاحات لازم دراساسنامه وانحلال شرکت پس ازتایید مجمع عمومی فوق العاده به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده 38-مواردی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت وقوانین مربوطه عمل خواهدشد.

نخست وزیر- میرحسین موسوی

 

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 25 فروردین 1394
 
 24218
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 14
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 14,121
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 6,846,757
 • آخرین به روزرسانی : 31 اردیبهشت 1403 14:45:46
 • شناسه IP شما : 44.221.70.232

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰