|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

طرح های خاتمه یافته پژوهشی

 فهرست پروژه های پژوهشی خاتمه یافته شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی تا  1400/02/20

 

سال خاتمه

عنوان طرح

محور

ردیف

۱۳۷۶

مطالعه رفتار مکانیکی بتن بنتونیتی (بتن پلاستیک) و مدل بندی رفتار

سد و شبکه

 

1

۱۳۷۷

بررسی علل فرسایش در پایاب حوضچه های آرامش

2

۱۳۷۷

بررسی کارایی هیدرولیکی بندهای اجرا شده در استان آذربایجان شرقی و ارائه روشهای اصلاحی

3

۱۳۷۷

ابزاربندی،رفتارسنجی و آنالیز پایداری تونلهای انحراف و انتقال آب سد آیدوغموش

4

۱۳۷۷

ابزاربندی،رفتارسنجی و آنالیز پایداری تونلهای انحراف و انتقال آب سد سهند

5

۱۳۷۸

بررسی اثرات دراز مدت شوری آب بر هسته رسی سدهای خاکی

6

۱۳۷۹

بررسی انحلال پذیری و خواص مهندسی ژیپسهای سد سهند

7

۱۳۸۵

بررسی علل فرسودگی زودرس و از بین رفتن رنگ آمیزی تجهیزات صنعت آب حوزه عمل سازمان آب آذربایجان شرقی و اردبیل

8

۱۳۸۶

شبیه سازی عددی جریان و انتقال مواد رسوبی در مخزن سد آیدوغموش

9

۱۳۸۷

بررسی عملکرد پوشش بتنی کانالهای آبیاری با توجه به خصوصیات بستر محل

10

۱۳۹۰

پایداری بتن لاینینگ روی ژئوممبرین در کانالهای آبیاری

11

۱۳۹۱

ارزیابی سیستم های آبگیری از رودخانه ارس و اثرات رسوب بر سیستم های آبگیری و تاسیسات پمپاژ و ارائه راه حل

12

۱۳۹۱

تهیه مدل دینامیکی اثر تغییرات بارش و دما بر نوسانات تراز آب سد علویان

13

۱۳۹۲

ارائه روش عددی مناسب برای مدلسازی رفتار خاکهای متورم شونده در اندرکنش با سازه های سبک

14

۱۳۹۲

بررسی آزمایشگاهی اثر خاکهای متورم شونده بر روی پوشش کانالهای انتقال آب

15

۱۳۹۴

شبیه سازی عددی سیستم تخلیه سیلاب سد خداآفرین به منظور بررسی رفتار هیدرولیکی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد

16

1398

استفاده از تحلیل ریسک در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری سدهای خاکی

17

۱۳۷۷

بررسی علل اضمحلال سریع ساختمان چاههای آب در حوزه آبریز آجی چای

منابع آب

18

۱۳۸۴

بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی سیلاب رودخانه آجی چای

19

۱۳۸۵

بررسی آمار دراز مدت بارش و جریان در ایستگاههای منتخب استان آ.شرقی و اردبیل در ارتباط با تغییرات اقلیمی و اثرات پدیده ال نینو و ارتباط بین پدیده بارش و جریان

20

۱۳۸۶

مطالعه بار رسوبی رودخانه اهرچای در بالادست و پائین دست سد ستارخان

21

۱۳۸۶

تعیین نواحی همگون سیلاب استان آذربایجان شرقی به منظور گسترش اطلاعات نقطه ای سیلاب به سیلاب منطقه ای

22

۱۳۸۶

بررسی بارشهای آذربایجان شرقی و اردبیل و علل تغییرات ناحیه ای و فصلی آن

23

۱۳۸۶

بررسی پدیده خشکسالی در استان آذربایجان شرقی (با استفاده از برخی شاخصهای آماری)

24

۱۳۸۷

بررسی مقادیر تبخیر و تعرق و نفوذ حاصل از بارش در دشت نمونه عجبشیر

25

۱۳۸۸

مطالعه تغییر اقلیم و اثرات آن بر رواناب حوضه های آبریز منتخب استان آذربایجان شرقی

26

۱۳۸۹

بررسی روش های برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها در آذربایجان شرقی

27

 

۱۳۹۲

 

تحلیل زمانی و مکانی رسوب حوضه آبریز نهندچای با مدلسازی بارش-رواناب-رسوب و تعیین مناطق رسوب گیر و رسوب ده حوضه

28

۱۳۹۳

بررسی روند تغییرات سیلابهای حداکثر در ایستگاههای منتخب استان آذربایجانشرقی

29

۱۳۹۴

ارزیابی و ارتقاء تعدادی از مدلهای برآورد بار رسوب در رودخانه های استان آذربایجانشرقی با استفاده از داده های صحرائی

30

۱۳۹۴

مطالعه و مدلسازی تغییرات مکانی و زمانی بارش ها در استان آذربایجانشرقی

31

۱۳۹۴

برآورد حاصل از ذوب برف با تحلیل داده های ماهواره ای در حوضه آبریز سد ارس

32

۱۳۹۴

بررسی امکان برقراری رابطه دبی آب – بار معلق و بار کف در ایستگاههای حوضه آجی چای

33

1397

بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مرند به فلزلت سنگین و نیترات با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

34

1398

بررسی تاثیر اجرای شبکه آبیاری سهند در توسعه کشاورزی منطقه طرح و شهرستان هشترود

35

1399

استفاده از پیزو مانومتر به منظور برآورد تبادلات آبی میان رود خانه آغمیون و آبخوان دشت سراب

 

36

1399

بررسی دلایل افزایش برداشت ها و تعداد چاههای غیر مجاز و ارتباط آن با بحث تخصیص از آبهای زیرزمینی و راههای جلوگیری از آن ( محدوده مورد مطالعه : دشت مرند

 

37

۱۳۷۷

مطالعه و تعیین منابع آلوده کننده و نوع آلاینده های آبهای زیرزمینی چرمشهر تبریز وطرق بهسازی آن

محیط زیست

38

۱۳۷۹

بررسی احتمال وقوع پدیده اوتریفیکاسیون در دریاچه پشت سدها

39

۱۳۷۹

بررسی میزان فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی تبریز و ارائه روش های کنترلی

40

۱۳۸۰

ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های آب مراغه، نهند، میاندوآب و پارس آباد و شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار در تقلیل عمر مفید آنها

41

۱۳۸۰

بررسی کیفی آب رودخانه ارس و عوامل تهدید کننده آن

42

۱۳۸۲

ارزیابی و کنترل فاکتورهای فیزیکوشیمیایی،میکروبی و بیولوژیکی آب پشت سد نهند و تاثیر زمان ماند و فاکتورهای محیطی

43

۱۳۸۸

انتخاب نوع مواد شیمیائی و بهینه سازی مصرف آنها در تصفیه خانه آب میاندوآب به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب آب، کاهش هزینه های مرتبط و افزایش کارائی تاسیسات

44

۱۳۹۴

تهیه راهنمای اصول پاکسازی قبل از آبگیری و مدیریت حفاظت کیفی دریاچه سدهای مخزنی

45

۱۳۹۴

بررسی وضعیت جلبکی ( شناسائی) در سد نهند استان آذربایجانشرقی

46

1399

مطالعه و ارزیابی میزان باقیمانده سموم آلی کشاورزی در سدهای علویان ، ستارخان و نهند در استان آذربایجانشرقی

 

47

۱۳۷۹

معیارهای جدید طراحی فیلتر و کاربرد آن در سدهای خاکی

فناوریهای مورد نیاز بخش آب

48

۱۳۸۸

جایگزین مناسب میکروسیلیس به منظور تقلیل اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها با سیمان مصرفی در بتن سازه های آبی

49

۱۳۹۰

تهیه و ساخت نرم افزار کیفیت آب

50

1396

طراحی و ساخت دستگاه جمع آوری زباله های شناور و معلق در مخازن سدها 

51

1398

ارائه یک روش نوین در تعمیر قسمتهای آسیب دیده لوله های انتقال آب به صورت درجا با استفاده از مواد مرکب

52

1399

امکان سنجی و مغناطیس سازی آب جهت بررسی و مقایسه خواص آب مغناطیسی و طبیعی به منظور تعیین قابلیتها و مزایای مغناطیس سازی آب در  های مختلف جهت افزایش بهره وری منابع آب موجود

 

53

۱۳۷۹

بررسی آثار اقتصادی احداث سد علویان در اراضی پایاب

اقتصاد آب

54

۱۳۸۳

بررسی تحولات تعرفه آب زراعی و پیامدهای آن بر مدیریت مالی و مصرف آب و تولیدات زراعی

55

۱۳۹۴

پیشنهاد ساختار مناسب برای ساماندهی و تشکیل بازار محلی آب بر اساس تجربیات جهانی و ملی (مطالعه موردی اسکو)

56

۱۳۸۳

تهیه و تدوین اصول کارشناسی حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل

رود خانه و سواحل

57

۱۳۸۵

برآورد ضریب زبری در رودخانه های لیقوان چای ، اهرچای،مردق چای و آیدوغموش به روش های مستقیم،   کیفی و روابط تجربی به کمک روش grid by number  و ارائه سازگارترین رابطه تجربی با شرایط رودخانه

58

۱۳۸۹

ارزیابی اثرات اجرای طرحهای ساماندهی در تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ارس با استفاده از داده های سنجش از دور چند زمانه

59

1398

تاثیر احداث حوضچه های تغذیه مصنوعی و برداشت مصالح بر رفتار مخروط افکنه ها (مطالعه موردی مخروط افکنه کبوتر علی چای شهرستان شبستر)

60

۱۳۸۴

بررسی عملکرد سازمان آب آذربایجان شرقی در خصوص تعاونی های آببران شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای و ارزیابی وضعیت این تعاونیها

مباحث اجتماعی ، ظرفیت سازی و حقوق آب

61

۱۳۸۴

آب در فرهنگ آذربایجان (با گرایش به بررسی سازه های آبی-تاریخی، نظام بهره برداری سنتی، آب در فرهنگ عامه جامعه و شیوه های آبیاری سنتی در آذربایجان شرقی)

62

۱۳۸۸

بررسی متدولوژی انجام مطالعات اجتماعی و نظام بهره برداری در شبکه های آبیاری و زهکشی استان آذربایجان شرقی

63

۱۳۹۰

بررسی زمینه ها و راهکارهای ترویجی بهبود مدیریت مشارکتی شبکه آبیاری سد زنوز در قالب اتحادیه تشکل آببران

64

۱۳۹۴

ارائه راهکارهای عملی انتقال مدیریت آبیاری به بهره برداران و تعاونی های آب بران در شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای

65

۱۳۸۶

بررسی و تحلیل اثرات ناشی از شکست سد و تحدید حدود مناطق سیلگیر پایاب با استفاده از مدلهای ریاضی (مطالعه موردی سد شهید مدنی)

مدیریت ، ریسک و بحران

66

۱۳۸۹

تهیه و تدوین راهنمای مشارکتهای مردمی در مدیریت کاهش خسارات سیل

67

1398

تجزیه و تحلیل شکست سد، پهنه بندی سیلاب و هشدار انتشار امواج با اعمال مدلهای ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی سدهای علویان و قلعه چای

68

۱۳۸۷

بررسی نحوه مدیریت کارکنان جدیدالاستخدام شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مدیریت و برنامه ریزی

69

 

 تاریخ ثبت : 3 خرداد 1395
  آخرین به روزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
 معاونت طرح و توسعه
 6576
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 15
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 499
 • بازدید دیروز : 1,791
 • کل بازدید : 6,214,438
 • آخرین به روزرسانی : 3 اردیبهشت 1403 18:56:57
 • شناسه IP شما : 3.234.244.181

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰