|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آشنائی با دفتر طرح های توسعه منابع آب

آشنایی با دفتر طرح های توسعه منابع آب 

ï مقدمه 

ï الگوهای مدیریتی دفتر

ï استراتژی دفتر

ï ماموریت های دفتر

ï رئوس برنامه های دفتر

ï ارزش های دفتر

ï چارت تشکیلاتی دفتر بر اساس PMBOK و EFQM

ï عملکرد دفتر طرح های توسعه منابع آب در سال 89

ï ممیزی و چک لیست های آن

 

 ï مقدمه:

وجود طرح های مرتبط با صنعت آب در سطح استان آذربایجان شرقی و گستردگی، پیچیدگی و تنوع فعالیت های مذکور، زمینه را در سال 89 به گونه ای مهیا ساخت تا شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به منظور رفع نیازهای مدیریتی (پیاده سازی الگوهای مدیریتی نوین مانند PMBOK و EFQM)، فنی و کیفی طرح ها، تشکیلاتی را با عنوان دفتر طرح های توسعه منابع آب راه اندازی نماید.

دفتر طرح های توسعه منابع آب بعد از تشکیل در تیرماه سال 89، برای بهینه نمودن کیفیت اجرا، کنترل پروژه ها، مستندسازی طرح ها، سازماندهی نیروهای نظارتی و کارگاهی و ایجاد ارتباط بین عوامل واحدهای درون شرکت و بیرون شرکت (مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی) و ... انجام وظیفه نموده است.

برای این منظور جلساتی با پژوهشگران، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی در زمینه های مختلف برگزار گردیده و زمینه های لازم برای جلب مشارکت کارشناسان شرکت در تهیه اطلاعات و انجام خدمات مهندسی مورد نیاز طرح ها، فراهم گردیده است.
 

 ïالگوهای مدیریتی دفتر:

با استفاده از سیاست های کلان معاونت طرح و توسعه، متعهد می شویم :

الگوهای مدیریتی  PMBOK و EFQM را سرلوحه سیاست های کاری خود قرار دهیم.
 

ï استراتژی دفتر:

افزایش عمر مفید تاسیسات آبی با کاهش هزینه و زمان 

 ï ماموریت های دفتر 

§         تهیه، کنترل و ارزیابی زیرساخت های مدیریت PMBOK و EFQM با شاخص های تعریف شده در دفتر

§         کنترل اثربخشی مدیریت پروژه در راستای تحقق اهداف

§         ارزیابی و بازنگری در برنامه های اجرائی و تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

§         ارتقای دانش و مهارت های منابع انسانی 
 

ï رئوس برنامه های دفتر 

§         تدوین نظام جامع مدیریت پروژه

§         تهیه و نظام مند نمودن فرآیندهای دفتر

§         جمع آوری لیست آئین نامه ها و استانداردهای مرتبط با اجرا

§         تهیه چک لیست جهت ممیزی کارگاه های اجرائی

§         اخذ چارت تشکیلاتی و برنامه آموزش های مرتبط برای پرسنل نظارت

§         ممیزی از طرح های اجرائی

§         تدوین شرایط احراز پست های نظارت مقیم

§         پیاده سازی مدیریت های PMBOK و EFQM در حوزه معاونت طرح و توسعه

§         طراحی و ایجاد سیستم های مدیریت اطلاعات

§         تایید و ارزیابی نیروی انسانی متخصص و متعهد جهت دستگاه نظارت

§         اجرای نظام مستندسازی

§         تهیه شناسنامه ارکان طرح ها

§         پیاده سازی ایمنی، بهداشت و زیست محیطی کارگاه ها 
 

ï ارزش های دفتر 

1- گردش شفاف اطلاعات

2- پاسخ گویی مسئولانه به ذی نفعان

3- ارتقای سطح اعتماد عمومی

4- پایبندی به نظم و نظام و قانون

5- رعایت ارزش های دینی، اخلاقی و حرفه ای در محیط کار

6- رعایت سلامت اداری و عدالت در محیط کار

7- اهتمام به خودباوری، خلاقیت و نوآوری

8- تشویق پرسنل توانمند و متعهد دفتر به هم اندیشی و مشارکت در تصمیم گیری های شرکت.

 

ï چارت تشکیلاتی دفتر بر اساس PMBOK و EFQM:

1- تنظیم چارت تشکیلاتی دفتر طرحهای توسعه منابع آب

2- تهیه و تنظیم شرح وظایف چارت تشکیلاتی دفتر طرحهای توسعه منابع آب

3- جذب و برقراری پرسنل و تفکیک و تفهیم مسئولیت افراد در دفتر مربوطه

4- اقدام به پیاده سازی الزامات 9 حوزه دانش مدیریت پروژه (استاندارد PMBOK) برای کلیه طرح ها

5- اقدام به پیاده سازی 8 آیتم مدل تعالی سازمانی (EFQM) در دفتر

6- تهیه فرایندها و دستورالعمل ها و روش های اجرایی دفتر، در چارچوب الزامات استاندارد  9001 ISO

7- تبیین و اجرای کلیه فعالیت های دفتر در چارچوب منطق RADAR (شامل: رویکرد، استقرار، نتایج و ارزیابی و بازنگری)

8- تهیه فرمت و چک لیست های مربوط به ارزیابی کیفی پیمانکاران و به تصویب رساندن آن در کارگروه طرح و توسعه

9- ارزشیابی پیمانکاران 10 طرح عمرانی شرکت بر اساس چک لیست های بند 8

10- تهیه فرمت و چک لیست های مربوط به ارزیابی ایمنی کارگاهها و به تصویب رساندن آن در کارگروه طرح و توسعه و کدگذاری در دفتر بهبود

11- اجرای ارزیابی ایمنی کارگاهها برای 15 طرح شرکت براساس چک لیست های بند 10

12- تهیه فرمت و چک لیست های مربوط به ارزیابی زیست محیطی کارگاهها و به تصویب رساندن آن در کارگروه طرح و توسعه و کدگذاری در دفتر بهبود

13- اجرای ارزیابی زیست محیطی کارگاهها برای 15 طرح شرکت بر اساس چک لیست های بند 12

14- درخواست ارائه گزارشات ماهانه نظارت عالیه کلیه طرح ها به دفتر و بررسی کارشناسی آنها و انعکاس کم و کاستی ها به مشاور، جهت بازنگری

15- تهیه و تدوین چک لیست ها، دستورالعمل ها و نحوه انجام آزمایشات در کارگاهها جهت کنترل کیفیت

16- برنامه ریزی جهت نظام مندکردن آزمایشگاههای مستقر در کارگاهها و بالا بردن کیفیت اجرا با استفاده از نیروهای مجرب آزمایشگاهی و نظارتی

17- کنترل و تطبیق مشخصات پرسنل دستگاه نظارت با چارت مصوب کلیه طرح ها

18- تعریف و تبیین فرایند مشخص برای جذب عوامل نظارت کارگاهی و ابلاغ و اجرای مفاد آن، برای کلیه طرح های شرکت

19- تشکیل کمیته تخصصی (عمران - مکانیک - ژئو تکنیک و زمین شناسی - برق) جهت ارزیابی علمی و فنی پرسنل نظارت کارگاهی بصورت مستمر

20- برگزاری 30 جلسه مصاحبه فنی عوامل نظارت کارگاهی (پیشنهادی مشاورین طرح و متقاضیان آزاد) و معرفی 230 نفر از قبولین به کارگاهها

21- برگزاری 9 جلسه مصاحبه مجدد، برای معرفی شدگان آزمایشی به کارگاهها، به همراه دریافت گزارش کاری در دوره فعالیت آزمایشی و تاییدیه مشاور مبنی بر طی دوره آموزشی مورد نیاز برای پروژه

22- تهیه شناسنامه ارکان طرح ها شامل چارت سازمانی و مشخصات و مدارک عوامل کارفرما، ناظران عالیه، ناظران کارگاهی، عوامل آزمایشگاهی و عوامل کلیدی پیمانکار

23- متولی تشکیل جلسات کارگروه طرح و توسعه و کمیته راهبری

24- برنامه ریزی جهت آموزش و ارتقای مهارت پرسنل دستگاه نظارت، توسط مشاوران

25- متولی راه اندازی وب سایت به آدرس www.azarab.net/plans برای جمع آوری اطلاعات، مشخصات فنی و سیمای کلیه طرح های استانی و ملی

26- تهیه فرمت های لازم برای وب سایت شرکت و ارائه آن به اعضای کارگروه طرح و توسعه جهت تصویب

27- راهبری سایت www.daminfo.wrm.ir و کنترل کمی و کیفی اطلاعات وارده، در هر روز

28- پیگیری به روز رسانی فرآیندها و دستورالعمل ها و استقرار نظام جامع کنترل پروژه بر اساس دستورالعمل های تهیه شده، برای ارائه به کارگروه طرح و توسعه جهت تصویب نهایی

29- مدیریت بهینه، با تهیه سندشناخت برای کلیه طرح ها (شامل: اجزا و محدوده طرح، سازمان طرح، ساختار اجزاء و عملیات پروژه، فهرست قوانین، لیست فعالیت ها و ...) و درخواست بازنگری آن در سال 1390

30- انتقال کلیه مسائل فنی مرتبط با اجراء به مجریان محترم طرح ها

31- تشکیل کمیته ممیزی جهت کنترل اهداف طرح و توسعه

32- تهیه جداول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیازدهی طرح های اجرایی توسعه منابع آب (سد/ تونل/ نیروگاه و ...)

33- تشکیل کمیته تخصصی ممیزی کارگاهها و تفهیم وظایف آن ها

34- ممیزی 16 طرح ملی و استانی براساس معیارهای ارزیابی هفت گانه و ارائه گزارش نتایج به مدیران ارشد شرکت

35- تشکیل کمیسیون های تحویل موقت و تهیه لیست نواقص پروژه ها به تعداد 34 مورد

36- تشکیل کمیسیون های تحویل قطعی پروژه ها به تعداد 32 مورد

37- تشکیل و اعزام اکیپ فنی جهت بررسی مشکلات فنی کارگاهها در مراحل مختلف اجرای عملیات

38- کنترل دقیق اطلاعات و مشخصات فنی و اعتباری طرح های ملی و استانی

39- کنترل عملکرد پیشرفت فیزیکی و مالی طرح های ملی و استانی و مقایسه آنها با ماه های قبل و تجزیه و تحلیل آنها

40- پیگیری کلیه مکاتبات مربوط به طرح و توسعه از مجریان محترم

41- برنامه ریزی و پیاده سازی شرح وظایف افراد دستگاه نظارت، جهت یکسان سازی در کلیه کارگاهها

42- شرکت در کمیته های نظارتی استانداری، جهت ارزیابی کلیه طرح های عمرانی ملی و استانی دستگاه های اجرایی استان

43- تهیه گزارشات لازم از طرح ها، بنا به درخواست استانداری، مدیریت منابع آب ایران و مدیر عامل محترم

44- مدیریت سیستم نظارت بر پروژه های عمرانی ملی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در سایت Bz3m.mporg.ir

45- جمع آوری اطلاعات پیشرفت کارهای اجرا شده در حوزه های مطالعات پایه، بهره برداری، امور عمومی، مشارکتی و حقوقی و طرح و توسعه

46- تنظیم و تکمیل فرآیند مستندسازی طرح ها بر اساس نشریه 208 شرکت مدیریت منابع آب برای پروژه های اجرایی

47- برنامه ریزی، پیاده سازی و مستندسازی فیلم و عکس از مراحل اجرای پروژه ها

48- مستندسازی کلیه فعالیت های دفتر به صورت فایل  power point

49- تهیه گزارش عملکرد واحد های مختلف شرکت بر مبنای گزارش ماهانه

50- همکاری با تعدادی از اساتید و کارشناسان مجرب در جهت ارتقاء کیفیت اجراء در دفتر طرح های توسعه منابع آب  

51- شرکت فعال در جلسات کمیته راهبری

52- شرکت فعال در جلسات کارگروه طرح و توسعه

53- شرکت فعال در کمسیون های فنی و بازرگانی مناقصات

54- شرکت فعال در کمسیون های سلامت اداری

55- شرکت فعال در کمسیون های شورای هماهنگ کننده گروه های کاری.


ï ممیزی و چک لیست های آن: 

ممیزی جهت رسیدن به اهداف مهم ذیل انجام می گیرد:

1- ایجاد مدیریت یکپارچه بین تمامی پروژه های شرکت

2- ایجاد یک نظام استاندارد بین کلیه پروژه ها

3- افزایش آگاهی های عمومی و خلاقیت و نوآوری در اجرای پروژه ها

4- ایجاد سیستم های قوی اطلاعاتی پروژه ها و ارائه اطلاعات مهم به مدیران ارشد شرکت جهت تصمیم گیری های مدیریتی

5- نظام مند نمودن فرآیندهای طرح و توسعه

6- پیاده کردن الگوهای مدیریتی نوین EFQM  و  PMBOK در طرح ها

7- بالا بردن تراز علمی و عملی کارگاه ها

 

چک لیست های ممیزی در 7 معیار تهیه گردیده که قابل مشاهده و دانلود می باشد.

 تاریخ ثبت : 8 دی 1393
  آخرین به روزرسانی : 25 آبان 1395
 
 11921
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 12
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 5,465
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 8,065,539
 • آخرین به روزرسانی : 23 تیر 1403 16:34:30
 • شناسه IP شما : 3.238.116.201

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰