|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مزایده فروش انواع آهن آلات اسقاطی و درب و پنجره های آلومینیومی اسقاطی مسلح با میلگرد موجود در امور منابع آب میانه طبق شرایط مندرج در اسناد مز

 

کد سند

1400/09

نوع آگهی

مزایده یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

مدیریت قراردادها

موضوع

مزایده فروش انواع آهن آلات اسقاطی شامل درب و پنجره و دیگ چدنی و تیرآهن و ناودانی اسقاطی و درب و پنجره های آلومینیومی اسقاطی مسلح با میلگرد موجود در امور منابع آب میانه طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده (شماره سیستمی) 1000001186000003 بصورت الکترونیکی

تشریح

متن آگهی

الف ) مزایده گزار : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

ب) موضوع مزایده : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد مزایده فروش انواع آهن آلات اسقاطی شامل درب و پنجره و دیگ چدنی و تیرآهن و ناودانی اسقاطی و درب و پنجره های آلومینیومی اسقاطی مسلح با میلگرد موجود در امور منابع آب میانه طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  با شماره مزایده (شماره سیستمی)  1000001186000003 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ج) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر ردیف (هر پارتی) بصورت مجزا و به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

شماره پارتی در سامانه ستاد ایران

موضوع

حدود وزن  تقریبی

(کیلوگرم)

مبلغ تضمین (ریال)

1

1100001186000003

انواع آهن آلات اسقاطی شامل درب و پنجره و دیگ چدنی و تیرآهن و ناودانی اسقاطی

22000

110/000/000

2

1100001186000004

درب و پنجره های آلومینیومی اسقاطی مسلح با میلگرد

3000

48/000/000

شرکت کنندگان در مزایده می توانند بصورت انتخابی و یا برای هر دو پارتی پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و در صورت ارائه قیمت برای هر دو پارتی باید برای هر  پارتی تضمین مجزا و جداگانه  ارائه نمایند.

 

که باید ضمن درج و بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصل آن نیز  بصورت فیزیکی  در پاکت الف (لاک و مهرشده) و به یکی از شکل های ذیل تهیه و ارائه گردد.

1- رسید بانکی واریز نقدی به حساب IR 830100004001116206376803 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت های دولتی آب منطقه ای آذربایجان شرقی.

2- ضمانت نامه بانکی  (هر دو مورد به نام متقاضی و به نفع شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی باشد.)

د) قیمت پایه کارشناسی موضوع مزایده برای هر پارتی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

شماره پارتی در سامانه ستاد ایران

موضوع

حدود وزن  تقریبی

(کیلوگرم)

قیمت پایه کارشناسی

 برای  یک کیلوگرم (ریال)

1

1100001186000003

انواع آهن آلات اسقاطی شامل درب و پنجره و دیگ چدنی و تیرآهن و ناودانی اسقاطی

22000

100/000

2

1100001186000004

درب و پنجره های آلومینیومی اسقاطی مسلح با میلگرد

3000

320/000

 

هـ)محل،زمان و مهلت دریافت اسناد، محل تحویل و گشایش پیشنهادها:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که داوطلب شرکت در مزایده می باشند باید در سامانه ستاد ایران  ثبت نام نموده و گواهی امضای الکترونیکی (توکن) دریافت نمایند. ثبت نام کنندگان در سامانه مذکور با پرداخت مبلغ 200000 ریال از طریق سامانه(واریز به حساب IR 440100004001116204020890) پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه ستاد ایران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند(زمان انتشار در سایت از تاریخ 1400/06/18 می باشد و مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران  درج شده است)

  ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارائه اسناد و مدارک خواسته شده در مزایده ، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات و قیمت پیشنهادی، اعلام به برنده، واریز وجه  و سایر موارد مربوطه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد شرکت کنندگان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از موضوع مزایده بازدید نمایند.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر ایران مراجعه نمایند.(لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد ایران درج شده است).شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه:  41934 – 021 می باشد.

4- - قیمت پیشنهادی و مدارک و اسناد درخواستی و تضمین شرکت در مزایده که در دو پارتی و برای هر پارتی بصورت مجزا می باشد باید در سامانه درج و بارگزاری شود. پیشنهادهای ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و کلیه اسناد و مدارک شرکت کنندگان در مزایده در ساعت 11 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/07/19 در اتاق کمیسیون به نشانی تبریز- بلوار29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی- ساختمان شماره 3  از طریق سامانه گشایش و رسیدگی خواهد شد.تلفن  33382437- 041و   33382440- 041

5- شرکت کنندگان در مزایده علاوه بر تکمیل و بارگذاری کلیه مدارک مربوط به پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده ) و نیز بارگذاری کلیه مدارک و اسناد خواسته شده جهت شرکت در مزایده و درج قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir)  تا ساعت و تاریخ مندرج به شرح  زیر ، باید اصل تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف) را  نیز بصورت فیزیکی و لاک و مهر شده (با ذکر عنوان مزایده،نام شرکت، نشانی، شماره تلفن و پاکت الف) و پس از  مهر/ اثرانگشت و امضا  تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/07/19 به نشانی تبریز- بلوار 29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی -  دفتر حراست  شرکت تحویل نمایند.(بدیهی است ملاک قبولی پیشنهادهای مزایده گران ، بارگذاری کلیه مدارک در سامانه ستاد ایران(www.setadiran.ir)  می باشد).

* متن آگهی در سایت های         www.azarwater.ir و     http://iets.mporg.ir  و  www.setadiran.ir      درج شده است.

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

فروش اسناد بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستادایران تا  1400/06/30 بوده و برگزاری مزایده 1400/07/19 می باشد.

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

طبق موارد مندرج در اسناد مزایده

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

تبریز-بلوار 29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی - ساختمان شماره 3 - اتاق کمیسیون (فروش اسناد تا 1400/06/30 بوده و تاریخ برگزاری 1400/07/19 می باشد.)

بازگشایی پاکات

19 مهر 1400

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

روزنامه پیام آذربایجان

هزینه دریافت اوراق

200,000 ریال

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

15 شهریور 1400

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 18 شهریور 1400
 کاربر واحد بازرگانی
 388
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 21
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 1,720
 • بازدید دیروز : 3,433
 • کل بازدید : 3,938,408
 • آخرین به روزرسانی : 15 آذر 1401 12:14:05
 • شناسه IP شما : 44.201.99.222

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰