|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مزایده تخصیص آب چشمه های آبدرمانی 1- شالقون سراب 2- اله حقی سراب 3- اردها سراب 4- امامقلی سراب 5- ایستی سو چاراویماق جهت سرمایه گذاری

 

کد سند

1400/11

نوع آگهی

مزایده یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

مدیریت قراردادها

موضوع

مزایده تخصیص آب چشمه های آبدرمانی 1- شالقون سراب 2- اله حقی سراب 3- اردها سراب 4- امامقلی سراب 5- ایستی سو چاراویماق جهت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بصورت تخصیص یکساله ، با قابلیت تمدید تا 12 (دوازده) سال دیگر(2 سال برای ساخت و10 سال بهره برداری) برای چشمه های آبدرمانی شالقون سراب ، اله حقی سراب ، اردها سراب ، ایستی سو چاراویماق و با قابلیت تمدید تا 20 (بیست) سال دیگر(2 سال برای ساخت و 18 سال بهره برداری) برای چشمه آبدرمانی امامقلی سراب طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده

تشریح

متن آگهی

الف ) مزایده گزار : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

ب) موضوع مزایده : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد مزایده تخصیص آب چشمه های آبدرمانی 1- شالقون سراب 2- اله حقی سراب  3- اردها سراب  4- امامقلی سراب 5- ایستی سو چاراویماق جهت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بصورت تخصیص یکساله ، با قابلیت تمدید تا 12 (دوازده) سال دیگر(2 سال برای ساخت و10 سال بهره برداری) برای چشمه های آبدرمانی شالقون سراب ، اله حقی سراب ، اردها سراب ، ایستی سو چاراویماق و با قابلیت تمدید تا 20 (بیست) سال دیگر(2 سال برای ساخت و 18 سال بهره برداری) برای چشمه آبدرمانی امامقلی سراب طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و در پنج مورد(پنج چشمه آبدرمانی)با شماره مزایده (شماره سیستمی)  5000001186000009  بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ج) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر مورد (پنج چشمه آبدرمانی) بصورت مجزا و به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

شماره مورد در سامانه ستاد ایرن

نام چشمه آبدرمانی

مبلغ تضمین (ریال)

1

۵۱۰۰۰۰۱۱۸۶۰۰۰۰۰۹ 

شالقون سراب

10/000/000

2

۵۱۰۰۰۰۱۱۸۶۰۰۰۰۱۰ 

اله حقی سراب

7/500/000

3

5100001186000011

اردها سراب

19/200/000

4

5100001186000012

امامقلی سراب

12/500/000

5

5100001186000013

ایستی سو چاراویماق

16/000/000

شرکت کنندگان در مزایده می توانند بصورت انتخابی و یا برای هر پنج مورد (هر چشمه آبدرمانی) پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و در صورت ارائه قیمت برای هر پنج مورد (هر چشمه آبدرمانی) باید تضمین مجزا و جداگانه  ارائه نمایند.

 

که باید ضمن درج و بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصل آن نیز  بصورت فیزیکی  در پاکت الف (لاک و مهرشده) و به یکی از شکل های ذیل تهیه و ارائه گردد.

1- رسید بانکی واریز نقدی به حساب IR 830100004001116206376803 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت های دولتی آب منطقه ای آذربایجان شرقی.

2- ضمانت نامه بانکی                             (هر دو مورد به نام متقاضی و به نفع شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی باشد.)

د) قیمت پایه کارشناسی موضوع مزایده برای آب بهاء هر مورد (هرچشمه آبدرمانی) و برای سال اول بهره برداری (یکسال)به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

شماره مورد در سامانه ستاد ایران

نام چشمه آبدرمانی

قیمت پایه کارشناسی آب بهاء برای سال اول بهره برداری (ریال)

1

۵۱۰۰۰۰۱۱۸۶۰۰۰۰۰۹ 

شالقون سراب

200/000/000

2

۵۱۰۰۰۰۱۱۸۶۰۰۰۰۱۰ 

اله حقی سراب

150/000/000

3

5100001186000011

اردها سراب

384/000/000

4

5100001186000012

امامقلی سراب

250/000/000

5

5100001186000013

ایستی سو چاراویماق

320/000/000

 

هـ)محل،زمان و مهلت دریافت اسناد، محل تحویل و گشایش پیشنهادها:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری می باشند باید در سامانه ستاد ایران  ثبت نام نموده و گواهی امضای الکترونیکی (توکن) دریافت نمایند. ثبت نام کنندگان در سامانه مذکور با پرداخت مبلغ 200000 ریال از طریق سامانه(واریز به حساب IR 440100004001116204020890) پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه ستاد ایران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند(زمان انتشار در سایت از تاریخ 1400/08/06 می باشد و مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران  درج شده است)

  ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، اسناد و مدارک خواسته شده در مزایده ، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات و قیمت پیشنهادی، اعلام به برنده، واریز وجه  و سایر موارد مربوطه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد شرکت کنندگان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از موضوع مزایده بازدید نمایند.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر ایران مراجعه نمایند.(لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد ایران درج شده است).شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه:  41934 – 021 می باشد.

4- - قیمت پیشنهادی و مدارک و اسناد درخواستی و تضمین شرکت در مزایده که در پنج مورد(پنج چشمه آبدرمانی) و برای هر مورد(برای هر چشمه آبدرمانی) بصورت مجزا می باشد باید در سامانه درج و بارگزاری شود. پیشنهادهای ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و کلیه اسناد و مدارک شرکت کنندگان در مزایده در ساعت11 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/08/26 در اتاق کمیسیون به نشانی تبریز- بلوار29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی- ساختمان شماره 3  از طریق سامانه گشایش و رسیدگی خواهد شد.تلفن  33382437- 041 و   33382440- 041

5- شرکت کنندگان در مزایده علاوه بر تکمیل و بارگذاری کلیه مدارک مربوط به پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده ) و نیز بارگذاری کلیه مدارک و اسناد خواسته شده جهت شرکت در مزایده و درج قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir)  تا ساعت و تاریخ مندرج به شرح  زیر ، باید اصل تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف) را  نیز بصورت فیزیکی و لاک و مهر شده (با ذکر عنوان مزایده،نام شرکت، نشانی، شماره تلفن و پاکت الف) و پس از  مهر/ اثرانگشت و امضا  تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ  1400/08/26 به نشانی تبریز- بلوار 29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی -  دفتر حراست  شرکت تحویل نمایند.(بدیهی است ملاک قبولی پیشنهادهای مزایده گران ، بارگذاری کلیه مدارک در سامانه ستاد ایران(www.setadiran.ir)  می باشد).

* متن آگهی در سایت های       www.azarwater.ir و     http://iets.mporg.ir  و  www.setadiran.ir      درج شده است.

روابط عمومی آب منطقه ای آذر بایجان شرقی

فروش اسناد بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستادایران تا 1400/08/13 بوده و برگزاری مزایده 1400/08/26 می باشد.

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

طبق موارد مندرج در اسناد مزایده

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

گروه هماهنگی حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه

محل بازگشایی

تبریز-بلوار 29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی - ساختمان شماره 3 - اتاق کمیسیون (فروش اسناد تا 1400/08/13 بوده و تاریخ برگزاری 1400/08/26می باشد.)

بازگشایی پاکات

26 آبان 1400

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

روزنامه آذربایجان

هزینه دریافت اوراق

200,000 ریال

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

4 آبان 1400

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 8 آبان 1400
 کاربر واحد بازرگانی
 1320
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 8
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 8,236
 • بازدید دیروز : 4,244
 • کل بازدید : 4,933,510
 • آخرین به روزرسانی : 1 مهر 1402 09:10:25
 • شناسه IP شما : 3.236.46.172

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰