|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معرفی خدمات

معرفی خدمات

 

ردیف ردیف زیرخدمت محور خدمت ( خدمت کلان) عنوان خدمت شناسه خدمت نحوه ارائه
زیرخدمت
راهنمای
استفاده از زیرخدمت
اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه
دریافت خدمت
FAQ SLA شماره تماس و نام
واحد پاسخگوی
زیرخدمت
1 1 ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیر زمینی تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446135 غیرحضوری 04133382335
2 2 صدور مجوز توسعه چشمه 13021446137 غیرحضوری 04133382335
3 3 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه 13021446119 غیرحضوری 04133382335
4 4 صدور پروانه حفرچاه جدید 13021446100 غیرحضوری 04133382335
5 5 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 غیرحضوری 04133382335
6 6 صدور پروانه حفر چاه به جای قنات 13021446108 غیرحضوری 04133382335
7 7 صدور مجوز کف شکنی چاه 13021446106 غیرحضوری 04133382335
8 8 صدور مجوز لایروبی چاه 13021446109 غیرحضوری 04133382335
9 9 صدور مجوز حفر گالری ، چاه کمکی ، برقوزنی و دوربرداری 13021446111 غیرحضوری 04133382335
10 10 تجدید مجوزهای حفر چاه 13021446102 غیرحضوری 04133382335
11 11 صدور مجوز ادامه حفاری چاه 13021446116 غیرحضوری 04133382335
12 12 صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه 13021446117 غیرحضوری 04133382335
13 13 صدور مجوز اصلاح کروکی چاه 13021446118 غیرحضوری 04133382335
14 14 صدور مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104 غیرحضوری 04133382335
15 15 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه 13021446105 غیرحضوری 04133382335
16 16 صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه 13021446113 غیرحضوری 04133382335
17 17 صدور مجوز تفییر نوع مصرف برداشتی از چاه 13021446123 غیرحضوری 04133382335
18 18 تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه 13021446124 غیرحضوری 04133382335
19 19 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه 13044216125 غیرحضوری 04133382335
20 20 صدور مجوز کف کنی، لایروبی ، ادامه پیشکار ، بغل بری ، پینه برداری قنات و ... 13021446110 غیرحضوری 04133382335
21 21 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی 13021446122 غیرحضوری 04133382335
22 22 صدور مجوز بهره برداری از چشمه 13021447110 غیرحضوری 04133382335
23 23 صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه 13091446130 غیرحضوری 04133382335
24 24 تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446132 غیرحضوری 04133382335
25 25 تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت 13091446133 غیرحضوری 04133382335
26 26 تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب شارژ کنتور 13021446136 غیرحضوری 04133382335
27 27 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه 13021446126 غیرحضوری 04133382335
28 28 رسیدگی به در خواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه 13021446127 غیرحضوری 04133382335
29 29 صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه 13021446128 غیرحضوری 04133382335
30 30 صدور پروانه بهره برداری از چاه 13021446120 غیرحضوری 04133382335
31 31 صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446131 غیرحضوری 04133382335
32 32 صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446134 غیرحضوری 04133382335
33 33 صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه 13011446121 غیرحضوری 04133382335
34 34 صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه 13011446129 غیرحضوری 04133382335
35 1 ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری ( کشت موقت ) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125101 غیرحضوری 04133382335
36 2 انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری ( کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125100 غیرحضوری 04133382335
37 3 انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان 13022125102 غیرحضوری 04133382335
38 4 انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح 13012125103 غیرحضوری 04133382335
39 5 رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها 13092125104 غیرحضوری 04133382335
40 6 ارائه خدمات بهره برداری از منابع آبی سطحی صدور گواهی نامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب 13011447108 غیرحضوری 04133382335
41 1 صدور گواهی نامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب 13011447109 غیرحضوری 04133382335
42 2 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی 15031447109 غیرحضوری 04133382335
43 3 صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های کشاورزی 13021447117 غیرحضوری 04133382335
44 4 صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120 غیرحضوری 04133382335
45 5 دور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی 13021447101 غیرحضوری 04133382335
46 6 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی 13021447102 غیرحضوری 04133382335
47 7 صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 غیرحضوری 04133382335
48 8 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447103 غیرحضوری 04133382335
49 9 صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی 13021447104 غیرحضوری 04133382335
50 10 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آب های سطحی 13021447105 غیرحضوری 04133382335
51 11 صدور پروانه المثنی بهره برداری از آب های سطحی 13021447106 غیرحضوری 04133382335
52 12 صدور پروانه بهره برداری آز آب های سطحی واخدهای صنعتی 13011447100 غیرحضوری 04133382335
53 13 ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور ارا ِئه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیر زمینی 13091451100 غیرحضوری 04133382335
54 1 ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی 13091451104 غیرحضوری 04133382335
55 2 ارئه اطلاعات شرکت های حفاری چاه 13091451101 غیرحضوری 04133382335
56 3 ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی ممنوعیت دشت ها 13091451102 غیرحضوری 04133382335
57 4 تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب 13091451103 غیرحضوری 04133382335
58 1 پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور پاسخ استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی 13021448102 غیرحضوری 04133382335
59 2 پاسخ به استعلام تامیت آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیر متعارف 13091448108 غیرحضوری 04133382335
60 3 پاسخ به استعلام تامین منابع آب 13091448103 غیرحضوری 04133382335
61 4 پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی 13091448104 غیرحضوری 04133382335
62 5 پاسخ به استعلام تعین حریم کمی و کیفی منابع آبی 13091448101 غیرحضوری 04133382335
63 6 پاسخ به استعلام حد حریم دریا 13091448105 غیرحضوری 04133382335
64 7 پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب 13021448100 غیرحضوری 04133382335
65 8 پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آب 13021448107 غیرحضوری 04133382335
66 9 پاسخگویی به شکایات صنعت آب کشور 13092127000 غیرحضوری 04133382335
67 1 ارائه تاییدیههای مرتبط با صنعت آب کشور تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها 13022124113 غیرحضوری 04133382335
68 2 تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.ا 13022124104 غیرحضوری 04133382335
69 3 تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری 13012124105 غیرحضوری 04133382335
70 4 تایید استقرار دستگاه حفاری چاه 13022124111 غیرحضوری 04133382335
71 5 تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاه های حفاری چاه 13022124109 غیرحضوری 04133382335
72 6 تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت ) دستگاه حفاری چاه 13012124106 غیرحضوری 04133382335
73 7 تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری 13022124110 غیرحضوری 04133382335
74 8 تایید برداشت مصالح رودخانه ای 13012124107 غیرحضوری 04133382335
75 9 تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه 13022124112 غیرحضوری 04133382335
76 10 تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه 13022124108 غیرحضوری 04133382335
77 11 تایید حریم کمی و کیفی منابع آب 13092124103 غیرحضوری 04133382335
78 12 تایید صلاحیت شرکت های کنتورسازی 13012124100 غیرحضوری 04133382335
79 13 تایید صلاحیت مدیران عامل و مسولان فنی شرکت های حفاری چاه 13012124114 غیرحضوری 04133382335
80 14 تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی 13012124102 غیرحضوری 04133382335
81 15 تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی 13012124101 غیرحضوری 04133382335
82 1 تدوین پیش نویس قوانین و مقررات،ضوابط ف استانداردها،و دستورالعمل های صنعت آب کشور تدوین پیش نویس قوانین و مقررات،ضوابط ف استانداردها،و دستورالعمل های صنعت آب کشور 13092128000 غیرحضوری 04133382335
83 1 تدوین و ابلاغ بخش نامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور تدوین و ابلاغ بخش نامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 13092130000 غیرحضوری 04133382335
84 1 تهیه و انتشار تعرفه آب تهیه و انتشار تعرفه آب 13022129000 غیرحضوری 04133382335
85 1 جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور 13092131000 غیرحضوری 04133382335
86 1 خدمات امور مشترکین صنعت آب صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی 13022126100 غیرحضوری 04133382335
87 2 صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103 غیرحضوری 04133382335
88 3 صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی 13022126101 غیرحضوری 04133382335
89 4 ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104 غیرحضوری 04133382335
90 5 اصلاح صورت حساب بهره برداران منابع آبی 13022126102 غیرحضوری 04133382335
91 1 صدور مجوز طرح های گردشگری و کار آفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی صدور مجوز طرح های گردشگری و کار آفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی 17062132000 غیرحضوری 04133382335
92 1 فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی 18081450000 غیرحضوری 04133382335
93 1 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 13011449102 غیرحضوری 04133382335
94 2 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب 13011449103 غیرحضوری 04133382335
95 3 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب 13011449104 غیرحضوری 04133382335
96 4 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب 13011449105 غیرحضوری 04133382335
97 5 نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیر مجاز 13011449101 غیرحضوری 04133382335
98 6 نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آب 13011449100 غیرحضوری 04133382335
99 1 پاسخگویی به استعلامات دستگاه های قضایی ، اجرایی و سایر مراجع پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی ، نهاد های نظارتی ، اجرایی و قانونگذار 13091448106 غیرحضوری 04133382335

 تاریخ ثبت : 25 مرداد 1401
  آخرین به روزرسانی : 29 مرداد 1401
 امیر محمودی جسور
 3852
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 6
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 2,325
 • بازدید دیروز : 2,938
 • کل بازدید : 5,607,999
 • آخرین به روزرسانی : 3 اسفند 1402 12:32:38
 • شناسه IP شما : 34.239.154.201

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰