چهارشنبه, 13 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی افزایش حجم سد چوخورزمی و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد زنوز مرند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:97

عملیات اجرایی باقیمانده راههای جایگزین سد شهریار (قطعه اول) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:74

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری گرمی چای، شبکه آیدوغموش، سد و شبکه خدا آفرین 1، شبکه زنوز، سد و شبکه کلقان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/20 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:89

98/07 - طــرح مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هوا شناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت 12 ماه از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2098001186000046 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/19

بازدید:86

97/07 - جــاری واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000045 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/19

بازدید:53

98/04 مزایده اذن استفاده ازآب مخزن سدهای 1- سهند هشترود 2- علویان مراغه 3- ستارخان اهر جهت عملیات صید انواع ماهیان موجود در مخزن سدهای مزبور به شماره سیستمی 5098001186000005 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/17

بازدید:151

مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری سد شهریار، آبرسانی میانه، شبکه سهند، پیغام چای، سد و شبکه خدا آفرین 2 (قیزقلعه سی) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/14 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/17

بازدید:79

98/09 خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه قراردادها 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:80

98/09 خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه قراردادها 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/17

بازدید:86

98/05 - تجدید تجدید مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن دراقطار500-400-150-100 میلیمتر ( با فشار 10 و 16 بار) و اتصالات پلی اتیلن( با فشار 10 و 16 بار) به شماره سیستمی2098001186000033 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/10

بازدید:105

عملیات اجرایی بند و کانال آب آور سد توشمانلوی میانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/09/30 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:160

98/03-طرح مناقصه محدود موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات، محوطه و تأسیسات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژه ها و ادارات تابعه در سطح استان در قالب نیروهای نگهبانی به مدت یک سال از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000025 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/19

بازدید:100

98/03-جاری مناقصه محدود موضوع مناقصه محدود عبارت است از واگذاری انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات، محوطه و تأسیسات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژه ها و ادارات تابعه در سطح استان در قالب نیروهای نگهبانی به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000026 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/19

بازدید:80

98/04 - طـرح موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری خدمات اداری و پشتیبانی و نگهداری خودرو مربوط به کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2098001186000023 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/02

بازدید:106

98/04 - جـاری موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری خدمات تنظیف و نگهداری و توسعه فضای سبز و باغبانی و تصدی آبدارخانه ها و خدمات سرایداری و نامه رسانی و امربری و خدمات اداری و پشتیبانی وخدمات توزیع آب و خدمات تاسیسات ساختمانی و مکانیکی و نگهداری خودرو مربوط به کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) (به صورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000022 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/02

بازدید:92

98/05 مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن دراقطار500-400-150-100 میلیمتر ( با فشار 10 و 16 بار) و اتصالات پلی اتیلن( با فشار 10 و 16 بار) طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000020 بصورت الکترونیکی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:103

تجدید آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تعمیرات ساختمان های حوزه ستادی و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/08/15 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/21

بازدید:139

98/03 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سدهای 1- مونق میانه 2- صومعه کبودین میانه 3- برنلیق مددخان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/07

بازدید:216

98/01 (تجدید) تجدید مناقصه خرید 2000000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40% و 250000 کیلوگرم گازکلر(کلرمایع) به شماره سیستمی2098001186000017 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/04

بازدید:88

98/02 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم ایستی سو قره آغاج واقع در شهرستان چاراویماق بصورت اجاره دو ساله طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5098001186000003 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/04

بازدید:87

« 1 2 3 4 ... 5 17 » صفحه: