پنجشنبه, 15 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

 

   مشخصات عمومي سد

 • نام رودخانه : آيدوغوش از سرشاخه هاي رود خانه قزل اوزن در حوزه آبريز درياي خزر
 • نزديكترين شهر: ميانه
 • فاصله از شهر: 19 كيلومتر
 • نزديكترين روستا : اكرم آباد
 • فاصله از روستا  : 3 كيلومتر
       سرريز                                       
 • طول سرريز : 180 متر
 • ظرفيت تخليه(طرحي): 2460 مترمكعب برثانيه
 • حداكثر سيلاب طراحي : 1341.5 مترمكعب برثانيه
 • ترازآستانه سرريز1348.3 متر
 • موقعيت سرريز : جناح چپ بدنه
 
 
   مشخصات ساختمان سد 
 • نوع سد : سنگريزه اي با هسته ناتراواي ميا ني
 •  ارتفاع سدازبستررودخانه: 67 متر
 •  عرض متوسط تاج : 12 متر
 •  طول تاج : 330   متر
 • نوع حفاظت شيب بالادست وپائين دست سد: بالا دست ريپ راپ و پائين دست پوسته سنگريزه اي

   مشخصات هيدرولوژي و كليماتولوژي سد  

 • نام حوزه آبريز : قزل اوزن 
 • وسعت حوزه: 1625  كيلومترمربع
 • سيلاب 10000 ساله طرح: 2150 مترمكعب برثانيه
 • متوسط آورد ساليانه:   228 ميليون مترمكعب

                                          

 
 مشخصات هيدروليكي سد
 • حجم كل مخزن درترازنرمال: 145.7 ميليون مترمكعب
 • حجم مفيد مخزن: 136.8 ميليون مترمكعب
 • حجم تنظيم سالانه: 131.5 ميليون مترمكعب
 • حجم مرده مخزن: 8.9 ميليون مترمكعب
 • حجم مخزن در ترازحداكثرسيلاب ممكنه  :199 ميليون مترمكعب
 • مساحت درياچه در رقوم سرريز: 8 كيلومترمربع
 • رقوم نرمال : 1341.5 متر
 • حداكثر رقوم مخزن (در زمان سيلاب) : 1348.3 متر
 • رقوم تاج سد: 1350 متر
 • حداقل رقوم مجاز به جهت پايداري سدها : 1307.5 متر
 • رقوم بستر رودخانه: 1284 متر
   اهداف احداث سد

الف)
درزمان ساخت سد
 • بهبود كشاورزي:1400  هكتار
 • توسعه كشاورزي: 13600 هكتار
 •  شرب:1320 ميليون مترمكعب
 • صنعت:              ميليون مترمكعب
 • برق:                  ميليون مترمكعب
ب)دروضعيت فعلي                            
 
 • بهبود كشاورزي :    1400 هكتار
 • توسعه كشاورزي :  13600 هكتار
 • شرب :              ميليون مترمكعب        
 • صنعت:             ميليون مترمكعب
 • برق:                ميليون مترمكعب
 
مشخصات مشتركين
   

رديف

نام مشترك

متوسط آب تحويلي درسال(ميليون مترمكعب)

نحوه برداشت

1

اراضي توسعه قطع 1(اكرم آباد)

0.432

به صورت شبكه آبر ساني(لوله گذاري )

2

اراضي بهبود

16.5

رها سازي

 
 
 

 


 


بازدید:4184