پنجشنبه, 15 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

مشخصات عمومي سد

نام رودخانه : نهند
نزديكترين شهر: تبريز
فاصله از شهر(km):43
نزديكترين روستا : تازه كند

  مشخصات ساختمان سد

نوع سد : خاكي با هسته رسي مركزي
ارتفاع سدازپي (m):52
ارتفاع سدازبستررودخانه (m):35
عرض متوسط تاج (m):8
طول تاج (m):730
           

مشخصات هيدروليكي سد

حجم كل مخزن (حجم مخزن درترازنرمال) 21.54:(mcm)
حجم مفيد مخزن 21.06:(mcm)
حجم تنظيم سالانه 32:(mcm)(براساس مباني طراحي)-(شرب: 30.4 ، محيط زيست:1.6)
حجم مرده مخزن 0.48:(mcm)
حجم مخزن در ترازحداكثرسيلاب ممكنه 24.84:(mcm)
مساحت درياچه در رقوم سرريز2.1:(km2)
رقوم نرمال1601/5:(m)
حداكثر رقوم مخزن (در زمان سيلاب) 1603:(m)
رقوم بستر رودخانه 1570:(m)

 سرريز

طول سرريز(m) :
ظرفيت تخليه (طراحي) 120:(m3/s)( درترازحداكثر1603مترازسطح آزاد دريا )
ترازآستانه سرريز(NWL)  :  1601/5 متر
ترازحداكثر سرريز(M.W.L) (m) :
موقعيت سرريز : جناح چپ سد                   

  مشخصات هيدرولوژي و كليماتولوژي سد
 
نام حوزه آبريز(اصلي) : درياچه اروميه
نام حوزه آبريز(اصلي) : نهندچاي
وسعت حوزه ( km2) :
متوسط آورد ساليانه (mcm) :حجم تنظيمي 32

سوابق طرح

زمان شروع و خاتمه ساخت : شروع ساخت ازمردادماه سال 1372 وخاتمه ساخت تا آذرماه سال 1374 (توضيح اينكه عمليات خاكي دردي ماه سال 1375 و عمليات بتني درخردادماه سال 1376 تحويل موقت گريده است)
زمان شروع بهره برداري : پس ازتحويل موقت سد. مسئولين بهره برداري آب منطقه اي آذزبايجانشرقي واردبيل مسئوليت نگهداري وبهره برداري ازسدرابعهده گرفته اند.

  اهداف احداث سد

هدف اصلي، تامين بخشي ازآب شرب موردنيازشهرتبريزمي باشد 

          

 

 

 


 


بازدید:2723